Täältä löydät ajankohtaiset ajokorttilaki/asetus/määräys -asiat sekä materiaalia koulutuksistamme.

Teoriakokeen uudistukset 1.7.2018:

 


 

Tietosuoja-asetuksesta:

Autokoulussa pitää huolehtia henkilötietojen käsittelystä ja etenkin siitä, ettei tietoja pääse vääriin käsiin. Tietosuoja-asetus edellyttää huolellista henkilötietojen käsittelyä ja asianmukaisia dokumentteja asioiden hoidosta. Tietosuoja ja tietoturva on jatkossa oltava osa normaalia autokoulun toimintaa.

muutama oleellinen asiaa:

  1. Tietosuoja- ja rekisteriseloste (kts. mallitiedosto)
  2. Tietosuojadokumentaatio (kts. mallipohja)
  3. Sähköinen ja painettu oppilaskirjanpitoaineisto säilytettävä huolellisesti. (mapit, tiedostot, salasanat jne.)

 

Hyödyllistä tietoa:

 

 

 


 

Autokoululiitto kysyy - Trafi/LVM vastaa

 

Kysymys 1: Missä järjestyksessä uuden lain mukaiset teoriatunnit on suoritettava? Voiko aloittaa ajotunnit ennen liikenteen perusteet-teoriatuntien käymistä?

Vastaus: Käytännössä tuon opetuksen voi suorittaa missä järjestyksessä vain, kun kyse on autokoulussa annettavasta opetuksesta. Vain opetuslupaopetuksessa järjestystä säädellään. Tietysti toivottavaa on, että ne menisi loogisesti eli perusteet annetaan ensin ja syventäviksi opinnoiksi tarkoitetut riskientunnistamisen koulutuksen osiot viimeiseksi.

Lisäksi tulee ottaa huomioon, että ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus vaaditaan teoriakokeeseen tullessa suoritetuksi ja riskikoulutus ajokokeeseen tullessa suoritetuksi.

 

Kysymys 2: Trafin sivuilla sanotaan "Ennen 1.7.18 kurssin aloittaneen ei tarvitse käydä 4h liikenteen perusteet aloitus tunteja" ja sen yllä opetus määriksi sanotaan 4 teoriaa + 10 ajoa+ 8 riskien hallinta. Näin ollen esim. kesäkuun viimeisellä viikolla kurssin aloittaneelle riittää siis esim. 1 teoriatunti. Onkohan näin? Hullua olisi kyllä sekin, että vielä 2022 pitäisi autokoulujen pitää nykyisiä teoriatunteja niille, ketkä ovat taukoa opinnoissa pitäneet. Mites tämä menee? Itse kyllä ymmärsin että yksikin teoria riittää kesäkuussa aloittaneille.

Vastaus: Kyllä asia menee juuri näin eli riittää, että opetus on aloitettu ennen 1.7. ja tähän riittää esim. vain se B1-tunti, niin se katsotaan opetuksen aloitukseksi. Tämä ei kuitenkaan velvoita antamaan opetusta vanhan lain mukaisesti loppuun, vaan tutkintoon vaaditaan 1.7. jälkeen uuden lain mukainen opetus.

 

Kysymys 3: Oppilas on aloittanut autokoulun ennen lakiuudistusta ja saanut pimeän ja liukkaanradan opetuksen ennen 1.7.2018
Onhan niin, että 1.7 jälkeen tutkintoon tultaessa hänellä on oltava suoritettuna 10h ajo-opetusta ja RT-koulutus, joihin hyväksytään pimeän- ja rataopetuksen suoritukset lakiuudistusta edeltävältä ajalta?
Tällöin oleellista olisi se, että ajo-opetusta on tosiaan tuo 10h ja sen lisäksi 8h RTK (4h teoriaa ja 4h ajo-opetusta, joihin sisältyy: 1h taajama, 1h maantie, 1h pimeä ja 1h rata-opetus).

Vastaus: Olemme alustavasti ajatelleet, että pimeänajo hyväksyttäisiin vanhoista opetuksista myös riskikoulutukseen. Pimeänajo, varsinkin simulaattorilla toteutettuna noudattaa usein samaa opetusohjelmaa, jolloin ajokertojen välillä vaihtelevuutta ei tulisi. Sen sijaan muu opetus riskikoulutuksessa on tarkoitus antaa syventävänä koulutuksena ja kuljettajan valmiuksien vahventamisena, joka taas puoltaa siihen, että opetuksen tulisi olla erilaista kuin ”ykkösvaiheessa”. Verrannollisesti esimerkiksi nykyinen ykkösvaiheen liukkaankelinopetus ja syventävän vaiheen liukkaankelinopetus. Olethan huomannut, että Trafin määräyksessä ei riskikoulutuksen sisältöjä ole jaettu tuntimääriin, vaan pelkkiin sisältöihin otetaan kantaa. Tärkeintä on, että lain määräämät 4h teoriaa ja 4h ajo-opetusta täyttyy. Lisäksi lakihan ei vaadi rata-opetusta, vaan liukkaankelin harjoittelua, jolloin suorituspaikaksi käy muukin opetukseen soveltuva alue. Vastaus saatu 15.5.2018.

 

Kysymys 4:  Autokoulussa (tai opetusluvalla suoritettaessa) käytettävissä ei ole ajosimulaattoria.
Mikä on Trafin tuleva määräys kuljettajaopetuksen vähimmäismäärästä pimeällä ajamisen opetuksesta?
Mennäänkö aiemman mukaisesti siten, että 1.7 jälkeen poikkeuksena kuljettajaopetuksen vähimmäismäärästä pimeällä ajamisen opetus voidaan/tulee suorittaa siihen soveltuvana ajankohtana?
Käytännössä siis Joulu- tammi- ja helmikuussa on oltava pimeä suoritettuna, mikäli autokoulussa ei ole simulaattoria.
 

Vastaus: Riskintunnistamisen koulutus on suoritettava aina kokonaisuudessaan ennen tutkintoon menoa. Simulaattoreiden yleistyttyä ja opetuksen aloitusajankohdan aikaistuksen myötä, tämä pimeänajon vaatiminen ympäri vuoden ei liene ongelma. Asiakkaalla on kuitenkin ainakin kaksi talvea aikaa suorittaa pimeänajoa ”livenäkin”, jos vain ajoissa aloittaa. Vastaus saatu 15.5.2018.

 

Kysymys 5: Koskeeko uuden kuljettajan rikkomusseuranta vain auton ja moottoripyöräkortin uusia kuljettajia (2v.), ei siis mopilijoita?
 

Vastaus: Kyllä, niin se on ajokorttilain säännöksiin kirjoitettu, että ajokieltokoulutusvelvollisuutta sovelletaan auton sekä moottoripyörän ensimmäisen ajo-oikeuden haltijaan. Muiden kuskien ajokieltoon määräämiseen tai sakkoihin tämä säännös ei vaikuta, heille ei vain ole säädetty ajokieltokoulutusta ajo-oikeuden takaisin saamisen ehdoksi. Vastaus saatu 24.5.2018.

 

Kysymys 6:  Trafin määräys oppilaskirjanpidon säilyttämisestä 5 vuoden ajan: Onko voimassa vielä 1.7 jälkeen? Voiko autokoulu hävittää opetustiedot heti opetuksen antamisen jälkeen, jos oppilas antaa tähän luvan? Näin vastuu tietojen säilyttämisestä siirtyisi oppilaalle, eikä yrittäjän tarvitsisisi huolehtia GDPR-asetuksen mukanaan tuomista lisävastuista.


Oppilaskirjanpidosta on olemassa Trafin ohje, joka on voimassa toistaiseksi. Verottajan mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu mahdollinen liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Verohallinnon lisäksi myös muut viranomaiset (esimerkiksi myös avustusten ja tukien myöntäjät) voivat käyttää kirjanpidon tietoja päätöstensä ja valvonnan tukena. Tietoja elinkeinotoiminnan taloudellisesta tilasta tarvitsee tietysti myös yrittäjä itse. Kirjanpidon tapahtumista on oltava kuitti tai muu tosite. Tositteiden tulee olla päivättyjä ja numeroituja.
Tältä osin verottajan vaatimusten kanssa päällekkäinen Trafin määräys on muutettu ohjeeksi, mutta materiaalien säilytysvelvollisuus siis säilyy edelleen. Sähköinen arkistointi on meidän kannalta riittävä tässäkin suhteessa.  
Oikeus tulla unohdetuksi koskee suostumukseen perustuvaa tietojen käsittelyä. Jos siis on antanut suostumuksensa tietojensa säilyttämiseen esimerkiksi markkinointiviestien lähettämistä varten jollekin yritykselle, on henkilöllä oikeus pyytää tietojensa poistamista. Sen sijaan oppilaskirjanpidon ja yrittäjän muun kirjanpitoaineiston säilyttäminen on säädöksiin perustuvaa ja lainsäädännön vaatimusten nojalla kerättävät tiedot on säilytettävä edelleen tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkamisesta 25.5.2018 huolimatta. Ei siis ole (valitettavasti) mahdollista tulla viranomaisten unohtamaksi ;) Vastaus saatu 24.5.2018.

 

Kysymys 7: Siirtymäsäännösten tulkinnat ovat olleet epäselviä harjoitteluvaiheen suoritusvelvollisuuden osalta. Voitteko selventää asiaa?

Vastaus: Harjoitteluvaiheen suoritusvelvoite poistuu vasta ajokorttilain muutosten tullessa voimaan eli 1.7.2018. Siihen saakka hsv-velvoitteen suorittamiseen kuuluu myös harjoitteluvaihe. Tämä koskee siis niitä henkilöitä, joille on jo syntynyt hsv-velvoite eli tutkinto on suoritettu. Jos henkilöllä on mahdollisuus 2 v. aikarajan puitteissa suorittaa hsv vasta uuden lain voimaantulon jälkeen, kannattanee sitä periaatteessa lykätä 1.7. jälkeen, jolloin selviää pelkän riskikoulutuksen suorittamisella ilman harjoitteluvaiheen opetusta. Tuntimääräisesti opetusta on tällöin vähemmän.
 
Siirtymäajan helpotuksena (lain vahvistamisesta sen voimaantuloon) ajokorttia vasta suorittavat, heinä-elokuussa tutkintoon tulevat voivat halutessaan suorittaa nykyisen syventävän vaiheen opetuksen jo ennen tutkintoon menoa perusvaiheen opetuksen suoritettuaan kesäkuun loppuun mennessä ja korvata sillä uuden riskikoulutuksen, joka on pakollinen tutkintoon tultaessa 1.7. lähtien. Tällä etukäteen suoritetulla syventävällä vaiheella voi korvata riskikoulutuksen tullessaan tutkintoon heinä-elokuussa 2018. Vastaus saatu 8.5.2018.

 

Kysymys 8: Mitä tarkoitetaan uudessa ajokorttiasetuksessa 21§ , kun siinä sanotaan, että 14§:ssä tarkoitettua ajo-opetusta lukuun ottamatta. Eli  voiko antaa monta tuntia simulaattorilla riskientunnistamiskoulutuksesta ja voiko antaa simulaattorilla liukkaankelin harjoituksen? 

Vastaus: 21 § koskee B-luokan osalta vain 13 §:ssä tarkoitettua ajo-opetusta. Sen mukaan enintään puolet 10 h vähimmäismäärästä voidaan antaa simulaattorilla. Säännöksestä on suljettu pois 14 §:ssä tarkoitettuun riskientunnistamiskoulutukseen sisältyvä ajo-opetus, josta on säännös laissa. Lain 35 §:n 2 momenttiin sisältyy säännös koulutuksen antamisesta teoria- ja ajo-opetuksena ja siitä, että koulutukseen sisältyvä ajo-opetus voidaan vain osin antaa simulaattorilla. Asetuksella tarkennettiin vain sitä, että ajo-opetuksen osuuden on oltava vähintään puolet riskientunnistamiskoulutuksesta, mutta ei otettu tarkemmin kantaa simulaattorilla annettavan opetuksen osuuteen. Eli tässä tapauksessa sovelletaan lakia, jonka mukaan riskientunnistamiskoulutuksen ajo-opetus ei ole kokonaan annettavissa simulaattorilla. Vastaus saatu LVM:n Eija Maunulta 11.6.2018.

 

Kysymys 9: Jos oppilas saa ajokokeesta hylätyn kesäkuussa ja menee uusintaan heinäkuussa, tuleeko hänen käydä riskientunnistamisen koulutus ennen uusinta-ajokoetta?

Vastaus: Kaikilla 1.7. jälkeen ajokokeeseen tulevilla tulee olla suoritettuna riskientunnistamisenkoulutus. Lisäajotunteja ei tarvitse näin ollen suorittaa, vaan ne kuittaantuu tuolla riskikoulutuksella. Vastaus saatu 12.6.2018.

 

Kysymys 10: Saako uuden lain mukaista teoria- tai ajo-opetusta (liikenteen perusteet, riskienhallinta) ruveta antamaan jo ennen 1.7.?

Vastaus: Uuden lain mukaista koulusta saa alkaa antamaan vasta 1.7. alkaen. Jos mietimme ensimmäistä ajokorttia suorittavan koulutusta, niin jos koulutusta antaa kesäkuussa, niin eihän silloin 1.7. alkaen tarvitse edes koko koulutusta tutkintoon tullessa olla, koska jos koulutus on aloitettu ennen 1.7.2018 ei EAS-todistusta vaadita tutkintoon pääsyn edellytyksenä. Kesäkuun loppuun saakka on noudatettava vanhaa lakia ja opetussuunnitelma sidonnaisuutta, jossa koulutus alkaa B1-tunnilla. Vastaus saatu 13.6.2018.

 

Kysymys 11: Jos tutvo määrää nyt hylätyn ajokokeen jälkeen 2h lisäopetusta, tuleeko ne suorittaa jos uusintatutkinto on 1.7 jälkeen?

Vastaus: Jos tulee uusimaan ajokoetta 1.7. jälkeen, ei tarvitse enää olla suorittanut lisäopetusta, sillä siitä ei enää säädetä ajokorttilaissa eikä sen nojalla annetuissa asetuksissa ja määräyksissä. Vastaus saatu 25.6.2018.

 

Kysymys 12: Trafin kuljettajaopetusmääräyksessä sanotaan 6 kohdassa näin: "6 SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET Ennen tämän määräyksen voimaantuloa voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti suoritetulla pimeällä ajamisen opetuksella voi korvata yhden tunnin kohdassa 3 tarkoitetun riskikoulutuksen ajo-opetuksesta. Saadusta pimeällä ajamisen opetuksesta on esitettävä todistus ajokokeeseen tultaessa."
 Voiko aiemmin suoritetulla pimeän ajolla korvata siis minkä vain tunnit riskikoulutuksesta? Maalaisjärki sanoo, että sillä voisi korvata riskikoulutuksen  pimeän ajon, mutta kyllähän tuossa ikään kuin lukee, että minkä vaan tunnin (kuten liukkaan). Voitteko varmistaa meille tämän?

Vastaus: Tässä viitataan siis riskikoulutuksen ajo-opetuksen 3 kohtaan eli korvata voi vain pimeällä ajamisen opetusta korkeintaan 1 tunnin. Vastaus saatu 25.6.2018.
 

LISÄTIETOJA:

Kristiina Anunti 040 848 80 55

kristiina.anunti@autokoululiitto.fi

Harri Keski-Rekilä 050 448 2935

harri.keski-rekila@autokoululiitto.fi

Valtioneuvoston asetus ajokorteista

Valmis säädösteksti tästä. 


Trafin määräysluonnos kuljettajaopetukseen

Määräysluonnos kuljettajaopetukseen sekä sen perustelumuistio, ikäpoikkeuslupa sekä sen perustelumuistio. Jäsenistön kommentit jarmo.jokilampi@autokoululiitto.fi.


Ajokorttiasetusluonnos lausuntokierroksella

Lue asetusluonnos TÄSTÄ. Jäsenistön kommentit jarmo.jokilampi@autokoululiitto.fi 14.5. mennessä.


Autokoululiiton muut ajankohtaiset:


Tietosuoja-asetus

 


EDlooperiin täydennettävä rekisteriseloste (EDlooper-palvelu muuttuu eAutokouluksi kesäkuussa)